All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Client-Support avatar
1 author60 articles
Viralstyle Fulfillment + Shopify là gì?
Giá Thành Sản Phẩm và Cước Vận Chuyển
Yêu cầu về hình ảnh
Quá trình của Viralstyle Fulfillment
Cài đặt app Viralstyle Fulfillment
Thêm Phương Thức Thanh Toán / Cài Đặt
Mọi Thứ Bạn Cần Biết
Khởi Chạy và Nhập sản phẩm vào cửa hàng Shopify
Cài Đặt Viralstyle Fulfillment App
Bulk Import Sản Phẩm
Bulk Clone cho Sản phẩm Shopify
Bộ Sưu Tập trong Shopify
Mẫu thử
Đặt Hàng Thủ Công
Nộp Đơn Hàng Thủ Công
Khi nào/Làm thế nào để biết bên gia công đã tính tiền tôi?
Hoá Đơn / Biên Lai Thanh Toán
Các Vấn Đề Thanh Toán
Các Vấn Đề Dùng PayPal để Thanh Toán
Sellers đặt câu hỏi ở đâu?
Kiểm tra tình trạng đơn hàng
Xuất Dữ Liệu Đơn Hàng Của Khách
Ứng dụng hoạt động như thế nào?
Báo Lỗi hoặc Tài Khoản Gặp Vấn Đề
Thay đổi/Cập nhật Variants và SKU
Phương thức in của Viralstyle Fulfillment
Giới hạn Sản phẩm/Phát động
Thiết kế bị thiếu (Sản phẩm thêm)
Yêu Cầu Sản Phẩm Mới
Kết Hợp Nhóm Sản Phẩm
Viralstyle Fulfillment khác gì với Viralstyle.com
Nhóm Sản Phẩm và Giảm giá Đơn hàng số lượng lớn
Sở hữu trí tuệ ảnh hưởng như thế nào đến sản phẩm Shopify của tôi?
Không có giới hạn cho Chiến dịch, In hay Chỉ tiêu
Nhập Chiến dịch từ Viralstyle.com sang cửa hàng Shopify?
Tình trạng đơn hàng ở Viralstyle Fulfillment
Những quốc gia có thể giao hàng
Vận Chuyển Quốc Tế
Emails thông báo tự động
Giao hàng Canvas đi quốc tế
Tôi có thể tìm thông tin bưu kiện ở đâu?
Cập Nhật Địa Chỉ Giao Hàng
Mục "Action Required" là gì?
Đóng gói
Địa Không Hợp Lệ / Công Cụ Xác Minh
Sản Xuất Bị Trì Hoãn
Email Báo Lỗi / Thông Báo
Hàng bị trả lại Người gởi / Địa chỉ không chính xác
Chính Sách Hoàn Tiền / Trả Lại
Xác Nhận Hình Ảnh
Khách Hàng Không Hài Lòng
Giao Hàng Nội Địa Mỹ và Xác Minh Địa Chỉ
Mất Cắp / Thất Lạc và Giao Hàng Lại
Thời Gian Hoàn Thiện Sản Phẩm và Giao Hàng
Huỷ Đơn Hàng Shopify
Chỉnh Sửa Sản Phẩm Sau Khi Phát động Chiến Dịch
Cập nhật, chỉnh sửa hoặc thêm vào đơn hàng đã được đặt mua
Hỗ trợ In-app Chat
Trợ giúp qua Email
Canvas mẫu