Kiểm tra tình trạng đơn hàng

Shopify Integration

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bạn có thể vào mục "Orders" trong ứng dụng Viralstyle để kiểm tra tình trạng đơn hàng, và cũng để kiểm tra liệu đơn hàng đã được chuyển tới hệ thống thành công hay chưa. Đơn hàng nằm trong mục "Action Required" sẽ cần phải được cập nhật trước khi chúng tôi có thể tiến hành.

Bạn có thể click vào "?" phía góc phải phía trên màn hình để kiểm tra định nghĩa cho từng tình trạng đơn hàng.

Checking the status of my order(s)

View this article in English

Did this answer your question?