Khách Hàng Không Hài Lòng

Shopify Integration | Phía nào chịu trách nhiệm

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nếu khách hàng không hài lòng nhưng sản phẩm không có sai sót nào thì bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm giải quyết vấn đề.

Nếu muốn tạo cơ hội cho khách hàng trả lại hàng (không bị hư hỏng) và hoàn tiền, thì vui lòng hướng dẫn họ trả lại sản phẩm về địa chỉ kinh doanh của bạn. Bạn sẽ hoàn tiền lại cho khách từ Shopify dashboard của mình.

Bộ phận hậu cần của Viralstyle không liên quan đến quá trình này. Những lỗi liên quan đến thiết kế và Kiểu dáng, vui lòng xem mục "Chính Sách Hoàn Tiền / Trả Lại"

Customer Not Satisfied

View this article in English

Did this answer your question?