Xuất Dữ Liệu Đơn Hàng Của Khách
Shopify Integration | Thông Tin Người Mua
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Xuất dữ liệu khách hàng có thể là một lợi ích to lớn cho doanh nghiệp của bạn. Mặc dù bạn không thể xuất dữ liệu người mua trong ứng dụng Viralstyle Fulfillment, bạn có thể xuất bảng giá-trị-được-phân-tách-bằng-dấu-phẩy (CSV - comma-separated values) của đơn đặt hàng từ trang Orders của trang Shopify admin để xem tổng quan về thông tin đơn đặt hàng của bạn.

Xuất đơn hàng 

Bạn có thể xuất đơn đặt hàng cùng với lịch sử giao dịch của khách hoặc bạn có thể chỉ xuất lịch sử giao dịch của đơn hàng. Lịch sử giao dịch được bao gồm trong tệp CSV của bạn chỉ bao gồm dữ liệu thanh toán được ghi lại. Dữ liệu ủy quyền sẽ không được bao gồm trong lịch sử giao dịch đã xuất của bạn.

Để xuất đơn đặt hàng của bạn dưới dạng tệp CSV:

  1. Từ trang Orders, nhấp vào Export.

  2. Trong cửa sổ Export:

 a.) Chọn lựa chọn cho các đơn hàng bạn muốn xuất. Ví dụ: nếu bạn muốn xuất đơn đặt hàng theo ngày, bạn nhấp vào Export đơn đặt hàng theo ngày và đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho các đơn hàng bạn muốn xuất.

 b.) Chọn định dạng bạn muốn xuất đơn hàng:

      4. Nhấp vào Export orders để tải xuống đơn đặt hàng của bạn bao gồm lịch sử đơn đặt hàng vào tệp CSV: Nếu bạn chỉ muốn tải xuống thông tin giao dịch của mình thì bạn nhấp vào Export transaction histories. 

Tìm hiểu thêm từ bài hướng dẫn của Shopify Help Center.

Exporting Customer Order Data

View this article in English

Did this answer your question?