Các Vấn Đề Dùng PayPal để Thanh Toán

Shopify Integration | Khắc phục vấn đề với hỗ trợ từ phía PayPal

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sau khi bạn xác nhận Tài khoản PayPal của bạn có hiệu lực với đủ tiền ( trực tiếp từ phía PayPal ), bạn có thể được yêu cầu cập nhật thông tin của mình.

Chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào nguồn tiền được chọn trong quá trình thiết lập thỏa thuận thanh toán. Nếu bạn gặp lỗi, bạn có thể chỉ cần lập một nguồn khác hoặc kiểm tra trực tiếp với đại diện PayPal - hỏi lý do tại sao nguồn hiện tại không hoạt động.

Trong những trường nguồn hợp lệ, nhưng không thành công khi Viralstyle lập hoá đơn cho tài khoản. Để cập nhật, bạn sẽ phải xóa phương thức thanh toán và sau đó thêm lại.

Bạn nên nói chuyện với PayPal và xem lý do tại sao, và/hoặc thử một nguồn khác.

PayPal payment issues

View this article in English

Did this answer your question?