All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Khởi Chạy và Nhập sản phẩm vào cửa hàng Shopify
Khởi Chạy và Nhập sản phẩm vào cửa hàng Shopify

Shopify Integration | Khởi Chạy & Cài Đặt

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

1.) THIẾT KẾ 

Nhấp nút "Products"  (góc trên cùng bên phải), rồi nhấp "Create New Product".

Chọn danh mục sản phẩm. Ở ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn mục tay áo ngắn.

Chọn sản phẩm của bạn ở danh mục này bằng cách nhấp vào nút "Select". Nhấp vào nút "Info" để xem chi tiết sản phẩm, hướng dẫn thiết kế, màu sắc & kích thước/số đo.

a. Chọn màu sắc cho sản phẩm.
b. Tải xuống các mẫu thiết kế miễn phí để giúp bạn tạo và điều chỉnh thiết kế của mình trước khi tải lên.
c. Thêm văn bản, thêm artwork hoặc tải lên hình ảnh của bạn (xem các công cụ thiết kế bên dưới).
d. Điều chỉnh hoặc xóa các layer cho đến khi mọi thứ hợp ý của bạn.
e. Khi bạn đã sẵn sàng để tiếp tục, nhấp nút "Next" ở dưới cùng bên phải.

Lưu ý: Nhấp vào nút "Show Back" để tải lên hình ảnh ở mặt sau của sản phẩm.

Công Cụ Thiết Kế

2.) SẢN PHẨM & GIÁ CẢ 

a. Điều chỉnh giá bán của bạn để đáp ứng lợi nhuận mong muốn của bạn cho mỗi mặt hàng được bán.
b. Thêm màu bổ sung bằng cách nhấp vào hình vuông. Sau khi được chọn, các ô vuông sẽ chuyển thành các vòng tròn.
c. Nhấp vào "additional products" để thêm sản phẩm vào nhóm này. Lặp lại các bước A & B cho các sản phẩm bổ sung được thêm vào.
d. Xóa các sản phẩm bổ sung nếu cần.
e. Nhấp vào nút "Nest" ở dưới cùng bên phải khi bạn đã sẵn sàng để tiếp tục.

Lưu ý: chúng tôi sẽ thêm thiết kế vào "additional products" cho bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh kích thước thiết kế và vị trí để phù hợp với kích thước của sản phẩm khách hàng của bạn đã đặt. Bạn không cần phải xem thiết kế trên các sản phẩm bổ sung để tiếp tục.

3.) KHỞI CHẠY
a. Title, đặt tên cho (các) sản phẩm của bạn.
b. Description, mô tả (các) sản phẩm của bạn.
c. Tags, cho phép bạn tự động thêm sản phẩm vào "Automated Shopify Collection" với tag chỉ định.
d. Shopify Settings, kiểm soát cách sản phẩm được nhập vào cửa hàng của bạn (tự động nhập và tự động xuất bản).
e. Collection Name, chọn "Maunal Shopify Collection" nào mà bạn muốn thêm sản phẩm này vào.
f. Đồng ý với điều khoản dịch vụ.
g. Khởi chạy hoặc quay lại.

Để chỉnh sửa sản phẩm sau khi khởi chạy, vui lòng xem bài viết bên dưới.

Launch and Import products to your Shopify store

View this article in English

Did this answer your question?