Cài đặt app Viralstyle Fulfillment
Shopify Integration | Giới thiệu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nhấp vào “Apps” ở bên trái và mở Installed apps của bạn.

Nhấp vào nút "Visit Shopify App Store" (trên cùng bên phải).

Nhập "Viralstyle Fulfillment" vào mục tìm kiếm và nhấp vào app để mở ra.

Nhấp vào nút “GET”.

Nhấp nút "Install App".

Bạn sẽ được chuyển về bạn đến trang chủ Viralstyle.com. Đăng nhập vào Viralstyle bằng email và mật khẩu tài khoản của bạn hoặc "Sign Up" để tạo tài khoản.

Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Viralstyle Fulfillment App để bạn có thể thêm phương thức thanh toán và bắt đầu!

Install the Viralstyle Fulfillment App

View this article in English

Did this answer your question?