Huỷ Đơn Hàng Shopify

Shopify Integration

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Có 2 trường hợp xảy ra khi huỷ đơn hàng:

1.) Huỷ đơn hàng khi cài đặt "Auto-fulfill" ở chế độ ON.
Auto-fulfill (Hoàn thiện tự động) là một ứng dụng nội bộ đã được MỞ mặc định từ lúc bạn cài ứng dụng. Chúng tôi khuyến khích chế độ cài đặt này, nó cho phép Viralstyle tự động xúc tiến, in ấn và ship đơn hàng. 

Nếu muốn huỷ đơn hàng khi cài đặt này ở chế độ MỞ, bạn bắt buộc phải huỷ trong vòng 24h kể từ lúc khách đặt mua. Sau khung giờ này, tình trạng của đơn hàng sẽ chuyển sang "PRINTING". Hay nói cách khác, sản phẩm đã được chuyển sang gia công và không thể huỷ được nữa.

Cách huỷ:
Nhấn mũi tên xổ xuống trong Shopify Order Page, sau đó chọn "Cancel Order". Chọn nguyên nhân huỷ, rồi nhấn nút "Cancel order" màu đỏ.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG:

Bạn phải tự tuỳ chỉnh việc  huỷ đơn hàng từ Shopify Order page hoặc từ mục INFO đơn hàng tại ứng dụng Viralstyle. Viralstyle Fulfillment không chiụ trách nhiệm cho những yêu cầu chậm trễ.

Cho dù chọn cách huỷ từ INFO tab trong ứng dụng Viralstyle , thì bạn cũng sẽ phải huỷ và/hoặc hoàn tiền cho khách hàng từ Shopify order page. Bạn có trách nhiệm huỷ và hoàn tiền cho mỗi đơn hàng Shopify. Viralstyle Fulfillment không thể truy cập và thực hiện yêu cầu cho bạn thông qua API.

2.) Huỷ đơn hàng khi cài đặt "Auto-fulfill" ở chế độ OFF.
Trong trường hợp cài đặt Auto-fulfill ở chế độ OFF, quy định huỷ đơn hàng trong vòng 24h không còn hữu nghiệm nữa. Mọi đơn hàng phải được "Manual Fulfillment". Chúng tôi sẽ không hoàn thiện đơn hàng cho đến khi bạn tự điều chỉnh fulfillment. Vui lòng tham khảo thêm ở bài báo bên dưới.

Cách huỷ:
Nhấn vào menu mũi tên xổ xuống trong Shopify order page, chọn Cancel order. Sau khi chọn nguyên nhân huỷ, nhấn nút Cancel order màu đỏ để xác nhận.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG:
Bạn không thể huỷ đơn hàng từ Ứng dụng Viralstyle Fulfillment (giống như trường hợp 1) bởi vì bạn vẫn chưa yêu cầu fulfillment cho đơn hàng này.

Nếu bạn huỷ đơn hàng từ Shopify order page, thì đơn hàng nãy sẽ hiện tình trạng là PENDING (Chưa giải quyết) trong ứng dụng Viralstyle. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến các đơn hàng khác, hoặc các đơn hàng trong tương lai.  Cho dù để tình trạng PENDING như vậy, hay yêu cầu tuỳ chỉnh fulfillment và huỷ, thì cũng không cần làm gì thêm sau khi đã thực hiện huỷ từ Shopify order page.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn phải chắc chắn là đã huỷ đơn hàng từ Shopify order page (minh hoạ ở trên).

Sau đó, click mục INFO bên phải đơn hàng PENDING muốn thao tác, chọn "Fulfill with Viralstyle". Mục info đóng lại và tình trạng đơn hàng sẽ chuyển sang "ACCEPTED". Click mục INFO một lần nữa, nút đỏ "Cancel Fulfillment" lập tức xuất hiện, nhấn nút này để huỷ đơn hàng và lúc này tình trạng đơn hàng sẽ chuyển sang "CANCELED".

Canceling Shopify Orders

View this article in English

Did this answer your question?