Cập Nhật Địa Chỉ Giao Hàng

Shopify Integration | Cập nhật địa chỉ đã được xác minh

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thay đổi địa chỉ giao hàng của khách hàng ở trang Shopify order page (ví dụ bên dưới). 

Lưu ý: Không có cách nào để thay đổi địa chỉ của một đơn hàng khi mà nó đã được tạo thông tin tracking.

Lưu ý quan trọng:
• Khi bạn đã cập nhật địa chỉ trên trang Shopify order page, địa chỉ mới sẽ tự động chuyển sang ứng dụng Viralstyle Fulfillment.
• Bạn có thể liên hệ với support bằng cách sử dụng in-app chat hoặc email shopify@viralstyle.com để xác nhận cập nhật đã gửi thành công cho phía chúng tôi.

Update Customer Shipping Address

View this article in English

Did this answer your question?