All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Sở hữu trí tuệ ảnh hưởng như thế nào đến sản phẩm Shopify của tôi?
Sở hữu trí tuệ ảnh hưởng như thế nào đến sản phẩm Shopify của tôi?

Shopify Integration | Pháp lý

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ bằng cách tuân thủ luật bản quyền thương mại, tác quyền, và luật chống đạo nhái. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn chấp hành luật sở hữu trí tuệ thông qua việc phát động một thiết kế mà bạn tự mình tạo nên hoặc được trao quyền sử dụng chúng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến luật sở hữu trí tuệ, Viralstyle khuyên bạn nên tham vấn luật sư. Viralstyle sẽ không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp, khi bản khiếu nại hoàn thiện theo luật bảo vệ quyền tác giả được nộp lên thì Viralstyle sẽ chuyển trực tiếp cho bạn. Viralstyle, trong thẩm quyền riêng của mình, có quyền xoá mọi nội dung bị cáo buộc là vi phạm.

 Các thắc mắc và quan tâm về pháp lý vui lòng liên hệ tại email  legal@viralstyle.com

Intellectual property. How does it affect my Shopify products?

View this article in English

Did this answer your question?