All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Nhóm Sản Phẩm và Giảm giá Đơn hàng số lượng lớn
Nhóm Sản Phẩm và Giảm giá Đơn hàng số lượng lớn

Shopify Integration | Đơn hàng số lượng lớn cho một sự kiện

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Hiện tại, ứng dụng Viralstyle Fulfillment được thiết kế để hoàn thiện chỉ cho từng đơn hàng một. Chúng tôi hiện vẫn đang hoàn thiện các cập nhật từ ý kiến người dùng để cho ra đời tính năng giảm giá cho sản phẩm số lượng lớn trong tương lai. 

Nếu bạn là chủ của một cửa hàng Shopify tìm kiếm cách bán hàng hoá hữu hình trên thị trường sử dụng POS, vui lòng liên hệ shopify@viralstyle.com.

Chú ý: Đơn hàng sỉ tối thiểu 100/cái trở lên,  drop-shipping hiện chưa dành cho đơn hàng số lượng lớn.

Product Batching and Bulk Order Discounts

View this article in English

Did this answer your question?