Kết Hợp Nhóm Sản Phẩm

Shopify Integration | Kết hợp cho một trang bán hàng duy nhất

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nếu bạn đang cố thử dồn nhóm sản phẩm khác nhau/ hoặc các thiết kế variations khác màu vào một trang đơn lẻ, thì bạn cần đọc điều này: 

Trước tiên:

Quan trọng là bạn phải nhớ KHÔNG BAO GIỜ thay đổi SKU trong bất kỳ sản phẩm Viralstyle Fulfillment nào. Đây là link giữa Giỏ hàng của bạn với Dữ liệu gia công của chúng tôi.

Để kết hợp variation màu khác nhau với các nhóm sản phẩm khác nhau:

Ví dụ:

• Đầu tiên, tung ra sản phẩm với Bản In Đậm làm bản chinhFirst, launch the product with Dark print as its own product. 

• Then, launch the product with Light print as its own product.

• Tiếp theo, Copy & paste tất cả variants & SKU từ 1 trang sản phẩm này sang trang sản phẩm khác.

• Cuối cùng, tải asset từ sản phẩm đầu tiên và thêm chúng vào sản phẩm cuối cùng.

• LƯU LẠI

Tôi đã thêm asset (hình ảnh/ mock-up) vào sản phẩm tương phản. Tôi cũng đã copy/paste variants và SKU vào sản phẩm tương phản 

Combining Product(s) Groups

View this article in English

Did this answer your question?