Địa Không Hợp Lệ / Công Cụ Xác Minh

Shopify Integration | Cách xác minh địa chỉ khách hàng

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi sẽ thêm đơn hàng vào Tab "Action Required" để báo cho bên bán biết là cần phải thêm thao tác để hoàn thiện đơn hàng. Nghĩa là đơn hàng sẽ không được chuyển tới dữ liệu gia công đến khi nào vấn đề này được giải quyết. Điều này cũng đồng nghĩa là chúng tôi vẫn chưa tính bạn tiền gia công và shipping.

Khi nhấn vào info tab góc phải đơn hàng, bạn sẽ thấy công cụ “verify address”. Công cụ này sẽ lấy địa chỉ từ trang đơn hàng Shopify của bạn, tự động thêm thông tin này tới ứng dụng xác minh từ bên thứ 3 "SmartyStreets"

Ứng dụng này được dùng để xác minh địa chỉ gởi hàng nội địa Mỹ (USPS). Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi chỉ ra cho bạn biết mục nào là không xác thực. Điều này sẽ giúp bạn nhận diện vấn đề khi liên hệ khách hàng để yêu cầu thông tin cập nhật hoặc địa chỉ khác nhằm hoàn thiện đơn hàng.

Sau khi dùng ứng dụng của bên thứ 3 để xác nhận địa chỉ, bạn chỉ cần copy/paste địa chỉ đã được xác thực vào trang đơn hàng Shopify tại Shipping Address “edit”. Địa chỉ sẽ tự động cập nhật phía bạn một khi nó đã được cập nhật trên trang đơn hàng Shopify.

NHẤN VÀO ĐÂY để xem video hương dẫn cách sử dụng công cụ này

Lưu ý:
Khi bạn cập nhật địa chỉ thì chúng tôi sẽ thay đổi tình trạng sang "Payment Issue" để thông báo cho bạn rằng chúng tôi vẫn chưa duyệt/xác nhận địa chỉ này (cho nên chúng tôi vẫn chưa tính tiền).
Một khi địa chỉ đã được thông qua và chúng tôi đã tính tiền gia công & shipping, thì tình trạng đơn hàng sẽ tự động đổi, và đơn hàng sẽ được chuyền về tab "All Orders"

Điều này đồng nghĩa rằng chúng tôi đã chấp nhận địa chỉ mới/cập nhật và sẽ tiếp tục sản xuất ngay lập tức. Quá trình này được tự động hóa, bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào nếu địa chỉ thông tin mới hợp lệ. 

Invalid Address / Verification Tool

View this article in English

Did this answer your question?