Giới hạn Sản phẩm/Phát động
Shopify Integration | Không Giới Hạn hoặc Chỉ Tiêu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Không có giới hạn nào cho số sản phẩm bạn tạo/ phát động thông qua ứng dụng Viralstyle Fulfillment trên Shopify. Tất cả sản phẩm sẽ được LIVE và chuyển vào dữ liệu gia công của Viralstyle Fulfillment và sẵn sàng để mua bán!

Bạn có thể xoá bỏ sản phẩm từ cửa hàng Shopify của mình, nhưng chúng sẽ vẫn hiện hữu trong ứng dụng Viralstyle Fulfillment.

Bạn có thể "Archive" sản phẩm theo mùa và lưu chúng để dùng sau. Đơn giản "Re-Import to Shopify" khi bạn muốn để thêm chúng vào lại. 

Nếu bạn cần cập nhật gì sau khi đã tung ra sản phẩm, hãy sử dụng công cụ "Create Similar" để nhân bản sản phẩm bất cứ lúc nào. Bạn có thể phát động lại, nhập hoặc xuất bản chỉ bằng 1 nút bấm sau khi đã thực hiện cập nhật.

Ghi chú: Bạn có thể "Archive" sản phẩm để xoá nội dung lộn xộn trong ứng dụng. Sản phẩm Archive sẽ không bị xoá bỏ khỏi Shopify Storefront của bạn. Nếu muốn, bạn sẽ phải tự xoá chúng từ trang sản phẩm Shopify.

Product/Launch Limits

View this article in English

Did this answer your question?