Phương thức in của Viralstyle Fulfillment

Shopify Integration | Viralstyle sử dụng những phướng thức in nào?

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Viralstyle Fulfillment cho cửa hàng Shopify của mình, thì chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp in DTG cho sản phẩm Standard. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ in chuyển nhiệt(thăng hoa) & in thêu(mũ nón)

Phương pháp in DTG là phương pháp thay thế với giá thành thấp hơn In Lụa đối với đơn hàng đơn lẻ, nhằm đảm bảo hoàn thành đúng hẹn đối với đơn hàng.

Công nghệ In lụa không được áp dụng cho Sellers trên Shopify

Viralstyle Fulfillment Printing Methods)

View this article in English

Did this answer your question?