Thay đổi/Cập nhật Variants và SKU
Shopify Integration | KHÔNG TÙY Ý ĐỔI SKU !!
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bạn không thể thay đổi/cập nhật SKU khi sử dụng ứng dụng Viralstyle Fulfillment để tạo ra sản phẩm. Chúng tôi sử dụng SKU để đồng bộ giỏ hàng Shopify của bạn với dữ liệu gia công của chúng tôi.

Chúng tôi đang trong quá trình cập nhật API để khi bạn nhập sản phẩm thì các variants dư thừa sẽ tự động được xoá đi. Hiện taị, thì bạn có thể xoá các hoàn toàn các mục không cần thiết mà không gây ra rắc rối gì XEM TẠI ĐÂY

Bạn còn có thể đặt lại tên cho các Variants như Màu sắc & Kích cỡ, nhưng vui lòng ghi nhớ rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nhầm lẫn nào bị gây ra bởi những thay đổi hay cập nhật này.

Changing/Updating Variants and SKU

View this article in English

Did this answer your question?