Nộp Đơn Hàng Thủ Công

Shopify Integration | Quá trình xử lý cho đơn hàng được đặt thủ công

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Hoàn thiện đơn hàng thủ công là một cài đặt dành cho bên bán khi chấp nhận các phương thức thanh toán từ khách hàng vốn đòi hỏi thời gian để xác minh (chẳng hạn như, thẻ Check Visa hoặc Thẻ quà tặng). 

Nếu nhế độ "Auto-fill" ở nút OFF. Điều này có nghĩa là bạn cần phải hiện thiện đơn hàng này bằng tay.

Vị trí của cài đặt: Options > Settings > Auto Fulfill Orders

Video dưới đây là cách nộp đơn hàng thủ công. Thao tác này phải được thực hiện trước khi chúng tôi tiến hành xử lý.

Xin lưu ý, khi bạn đã yêu cầu xử lý đơn hàng, chúng tôi sẽ thay đổi trạng thái đơn đặt hàng thành "Payment Issue". Thông báo này là để thông báo cho bạn rằng chúng tôi chưa phê duyệt/xác minh địa chỉ hoặc thông tin thanh toán, lúc đó chúng tôi vẫn sẽ chưa trừ phí cho bạn.

Chu kỳ thanh toán của Viralstyle Fulfillment là 6AM & 6PM EDT mỗi ngày. Khi chúng tôi đã phê duyệt/xác minh địa chỉ khách hàng và phương thức thanh toán của bạn, trạng thái của đơn hàng sẽ ngay lập tức được thay đổi và chuyển về trở lại tab "All Orders".

Điều này sẽ xác nhận rằng chúng tôi đã chấp nhận địa chỉ mới/được sửa lại và sẽ tiếp tục sản xuất ngay lập tức. Quá trình này được tự động, bạn không cần phải thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào nếu địa chỉ và thông tin thanh toán hợp lệ.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG:
Chế độ cài đặt này dành cho TẤT CẢ đơn hàng. Nếu mục này bị để trống thì bạn cần phải tự điều chỉnh hoàn thiện đơn hàng bằng tay cho tất cả đơn hàng cho đến khi bạn quyết định chuyển nó qua chế độ ON.

Manual Fulfillment

View this article in English

Did this answer your question?