Trong vòng 24 giờ (từ lúc đơn hàng được gửi đi) Viralstyle sẽ rút tiền từ tài khoản của bạn cho phí sản phẩm và cước vận chuyển nếu tuỳ chọn "Auto-fill" được để ở chế độ ON. 

Nếu tuỳ chọn “Auto-fill” bị OFF, thì Viralstyle sẽ rút tiền từ tài khoản của bạn trong vòng 24h kể từ lúc bạn điêù chỉnh đơn hàng và gửi đi thủ công.

When/How am I billed for fulfillment?

View this article in English

Did this answer your question?