Rất tiếc là bạn không thể chỉnh sửa/cập nhật bất kỳ đơn hàng nào sau khi đặt. Shopify không cung cấp tính năng này, do đó Viralstyle Fulfillment không thể làm gì được đối với những yêu cầu này. 

Viralstyle Fulfillment sẽ cho bạn 24h (sau khi đơn hàng được trình lên) để huỷ hoặc chỉnh sửa thông tin địa chỉ khách hàng. Bạn có thể huỷ hoặc chỉnh sửa thông tin địa chỉ này trong Shopify order tab.

Thông tin cập nhật sẽ tự động chuyển tới hệ thống của chúng tôi.

Updating, editing or adding to an order that has already been placed

View this article in English

Did this answer your question?