Tôi có thể tìm thông tin bưu kiện ở đâu?

Shopify Integration | Ở trang Shopify order page

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bạn sẽ tìm thông tin hành trình của bưu kiện trong mục "Fulfillment" trên trang đơn hàng Shopify (hình minh hoạ bên dưới).

Bạn còn có thể tìm hành trình bưu kiện trên Ứng dụng Viralstyle. Bên dưới mục "All Orders", nhấn "INFO" phía bên phải đơn hàng đã được gởi đi (hình mình hoạ bên dưới).

Where can I find tracking information?

View this article in English

Did this answer your question?