Mục "Action Required" là gì?

Shopify Integration | Những mục cần thực hiện thủ công

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Những đơn hàng nằm trong mục "Action Required” (xem TẠI ĐÂY),  sẽ cần phải thực hiện 1 đến 3 thao tác nữa trước khi chúng tôi tiến hành gia công sản phẩm.

1.) Địa chỉ không thể xác thực, thông tin bị điền nhầm, hoặc USPS không thể chuyển phát. Bạn có thể cập nhật địa chỉ trong trang Shopify orders page (xem TẠI ĐÂY). 

Tìm hiểu về công cụ xác minh địa chỉ:

2.) Phương thức thanh toán không còn hiệu lực/không đủ tiền hoặc có vấn đề trong nguồn quỹ Paypal. Cập nhật thanh toán trong Viralstyle Fulfillment app ở tab "Payment Method" như hình dưới đây.

3.) Nêú địa chỉ kinh doanh/địa chỉ nhận hàng gơỉ trả không chính xác thì bạn cần cập nhật lại. Đổi hoặc cập nhật thông tin về địa chỉ kinh doanh/địa chỉ nhận hàng gởi trả như hình dưới đây.

Một khi bạn thực hiện 1 trong 3 cập nhật cần thiết, chúng tôi sẽ hoàn thiện đơn hàng trong vòng 1 ngày làm việc. 

Khi đơn hàng kiểm duyệt xong, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất đơn hàng.

What is the “Action Required” tab?

View this article in English

Did this answer your question?