Các Vấn Đề Thanh Toán

Shopify Integration | Không hợp lệ, không đủ tiền hoặc chưa được xác minh

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Trước tiên bạn cần xem là mình đã dùng phương thức thanh toán nào khi đăng ký ứng dụng Viralstyle. Bạn đã cài Thẻ trả trước/Tín dụng hay Paypal?

PayPal

Bạn sẽ cần phải tạo hoặc xác nhận điều khoản thanh toán với đại diện bên Paypal trước khi chúng tôi chấp nhận hình thức thanh toán này của bạn. Điều này là bắt buộc đối với tất cả các tài khoản sử dụng Paypal, bên chăm sóc khách hàng của họ sẽ giúp bạn thu thập thông tin để cài đặt cho tài khoản đã được xác minh.

Tín dụng/Trả trước

Trong một số trường hợp, hình thức thanh toán của bạn đã được thông qua nhưng vẫn chưa hiển thị trên hiện trạng đơn hàng do bị tê liệt. Vui lòng tải lại trang web để chắc chắn thanh toán đã được thông qua. Nếu vẫn bị như vậy thì bạn cần phải cập nhật lại hình thức thanh toán.

Cập nhật thanh toán

Bạn có thể cập nhật phương thức thanh toán TẠI ĐÂY. Bộ phận hậu cần của Viralstyle sẽ tự động tiến hành thanh toán và gia công sau khi bạn cập nhật thanh toán. Nếu vẫn thấy "Payment Required", thì nên kiểm tra số dư trong tài khoản đó, sau đó so sánh chi phí sản xuất và vận chuyển đối với các đơn hàng được đề cập.
Để cập nhật các phương thức thanh toán: Settings > Payment Method > Add Payment Method

Ngưỡng Thanh toán (cài đặt nâng cao)

Thiết lập ngưỡng thanh toán để kích hoạt thanh toán tự động cho các đơn hàng API thay vì chờ chu kỳ tính cước hằng ngày. Giá trị rỗng hay 0 sẽ chỉ dùng chu kỳ thanh toán hằng ngày. Ngưỡng thanh toán không được ít hơn $300.

Bạn sẽ không thể sử dụng cùng lúc PayPal và Tín dụng/Ghi nợ cho các phương thức thanh toán.

Khi bạn đã chọn PayPal và thêm thỏa thuận thanh toán, bạn chỉ có thể sử dụng PayPal làm tùy chọn thanh toán. Nếu bạn muốn quay trở lại Tín dụng/Ghi nợ thì bạn sẽ phải hủy thỏa thuận thanh toán PayPal, sau đó thêm thẻ Tín dụng/Ghi nợ.

Tùy chọn "additional payment" chỉ xuất hiện nếu bạn đang sử dụng thẻ Tín dụng/Ghi nợ làm nguồn thanh toán. Sau đó, bạn có thể thêm một thẻ Tín dụng/Ghi nợ khác làm nguồn hỗ trợ.

Khi thêm một trong các tùy chọn thanh toán (PayPal và thẻ Tín dụng/Ghi nợ) trong khi tùy chọn thanh toán khác đã có trong tài khoản sẽ dẫb đếb việc xóa tùy chọn thanh toán trước đó. Tùy chọn thanh toán mới nhất được thêm vào sẽ là phương thức thanh toán mặc định.

Chú ý: Bạn cũng cần phải liên lạc với ngân hàng để uỷ quyền cho bên thứ 3 (Viralstyle Fulfillment) được sử dụng thẻ định kỳ. 

Payment Issues

View this article in English

Did this answer your question?