All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Chỉnh Sửa Sản Phẩm Sau Khi Phát động Chiến Dịch
Chỉnh Sửa Sản Phẩm Sau Khi Phát động Chiến Dịch

Shopify Integration | Chỉnh sửa sản phẩm | Shopify Product Page

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chỉnh Sửa Thông Tin Sản Phẩm | Shopify Product Page

Bạn có thể cập nhật tiêu đề, mô tả & mẫu sản phẩm bất cứ lúc nào trên trang sản phẩm Shopify. Điều này không ảnh hưởng đến đường dẫn (API) giữa giỏ hàng của bạn và chuỗi dữ liệu sản phẩm của chúng tôi.

Lưu ý quan trọng:
Bạn không thể thay đổi/cập nhật SKU của các sản phẩm Viralstyle Fulfillment bất kỳ lúc nào. SKU là liên kết giữa giỏ hàng của bạn và dữ liệu sản phẩm của chúng tôi.


Thêm sản phẩm/Variants 

Khi sản phẩm được tung ra bằng Viralstyle Fulfillment App, bạn không thể chỉnh sửa sản phẩm đó từ ứng dụng. Điều này có nghĩa là bạn không thể thêm bất kỳ sản phẩm/variants bổ sung nào.

Bạn nên làm gì?

Chúng tôi đã xây dựng công cụ "Create Smilar" cho phép bạn nhân bản sản phẩm. Một khi bạn hoàn thành bản cập nhật cho sản phẩm mới, bạn có thể Phát động, Nhập & Xuất bản chỉ bằng 1  click biểu tượng.

(Chú ý: Khi tạo sản phẩm mới thì bạn nên xoá sản phẩm ban đầu đi để tránh nhầm lẫn cho khách hàng.)

Bạn có thể clone một sản phẩm từ tab Import hoặc tab Archived.
Xem vị trí công cụ "create similar":

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Bạn không thể thay đổi cập nhật SKU của các sản phẩm Viralstyle Fulfillment bất kỳ lúc nào. SKU là liên kết giữa giỏ hàng của bạn và dữ liệu sản phẩm của chúng tôi..

Bạn không thể thay đổi Vendor (nhà cung cấp) trên trang Shopify product page. Bạn có tùy chọn "hide" nhà cung cấp trên trang bán hàng của bạn từ cài đặt Shopify của bạn.

Bạn không thể thay đổi nhà cung cấp thành Viralstyle Fulfillment, cho các sản phẩm của nhà cung cấp khác.

Editing Products After Launch

View this article in English

Did this answer your question?