Hoá Đơn / Biên Lai Thanh Toán

Shopify Integration | Cách xem và tải báo cáo

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Phía góc phải trên cùng màn hình trong ứng dụng Viralstyle Fulfillment, bạn sẽ thấy tab "INVOICES". Tại đây bạn được quyền truy cập và tải tất cả các hoá đơn từ Viralstyle Fulfillment. Bạn có thể tải về tất cả hoặc tải từng hoá đơn một.

Vui lòng đợi trong vòng 60 giây để trang này được cập nhật. Chúng tôi lấy làm tiếc cho sự bất tiện này nhưng chúng tôi phải lấy dữ liệu này từ một live feed (tạo ra sự chậm trễ) để đảm bảo thông tin là chính xác.

NHẤN VÀO ĐÂY để xem vị trí của Tab này. Bạn có thể tải về các hoá đơn theo khoảng thời gian tuỳ chỉnh/ theo chọn lọc hoặc theo hoá đơn đơn lẻ của từng ngày.

Billing and Invoices

View this article in English

Did this answer your question?