All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Hướng dẫn cài đặt Viralstyle Premium Whitelabel
Hướng dẫn cài đặt Viralstyle Premium Whitelabel

Giải pháp hoàn thiện để xây dựng và vận hành cho POD

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

1. Vào mục “Domains” ở Dashboard

2. Nhập domain URL ở Step 3 và nhấp “Verify DNS”

3. Nếu domain trõ về thành công thông báo “Success! Your DNS is setup properly” sẽ xuất hiện.

4. Nhấp “Configure” để add domain vào account.

5. Bạn sẽ được dẫn đến trang cài đặt của Whitelabel store. Xin vui lòng cập nhật Company Name (tên sẽ được hiển thị ở tab của trình duyệt) và các file Assets (Logo, Favicon & Banner), rồi nhấp “Save”

XIN CHÚC MỪNG!
 Bạn đã hoàn tất các bước cài đặt Viralstyle Whitelabel!

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Client Services Department qua email clientsupport@viralstyle.com.

LƯU Ý: Nếu bạn gặp phải thông báo “Verification Failed.”, xin vui lòng kiểm tra domain URL đã viết đúng hay chưa hoặc kiểm tra các thiết lập của DNS.

English

Did this answer your question?