Facebook Ad Agency là gì?

Tài khoản quảng cáo hay "ad account" Facebook được tạo ra và sở hữu bởi Viralstyle với mục đích quảng cáo cho doanh nghiệp của khách hàng.

Cách nào để đăng ký?

Vui lòng sử dụng Facebook Agency Request Form, điền những thông tin thích hợp và chọn "Create New Ad Account" từ danh sách các yêu cầu.

Khoản tiền gửi ban đầu bắt buộc phải đính kèm với đơn khi yêu cầu tạo tài khoản đầu tiên của bạn. Bạn sẽ có thể gửi tất cả thông tin bằng cách sử dụng đơn dưới đây.

Khi đơn yêu cầu tạo tài khoản đã được gửi và xử lý, bạn sẽ được chỉ định ID cho tài khoản quảng cáo.

Ví dụ: VC 000

Getting Started

View this article in English

Did this answer your question?