Nhấn vào mục "Settings", chọn "Account" để sửa đổi thông tin cá nhân. Minh hoạ bên dưới:

Nhấn vào mục Payment (trong cùng trang) để cập nhật thông tin thanh toán. Minh hoạ bên dưới:

Updating Account Information

View this article in English

Did this answer your question?