Câu trả lời là được CHỈ KHI bạn có được sự cho phép bằng văn bản từ tác giả gốc. NẾU KHÔNG thì thiết kế đó phải bị thay thế cho đến khi nó khác đáng kể so với thiết kế gốc.

Can I use someone else's design(s) on the item I create?

View this article in English

Did this answer your question?