All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Pháp Lý / IP
Yêu cầu gỡ xuống (takedown request) là gì?
Yêu cầu gỡ xuống (takedown request) là gì?
Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nếu ai đó cho rằng tài sản trí tuệ của họ đang bị xâm phạm, thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn giải quyết kiện tụng này với cá nhân đó. Nếu bạn không liên lạc người đó hoặc không giải quyết được vấn đề, thì Viralstyle có thể dừng chiến dịch lại. Chúng tôi cũng có thể cấm bạn sử dụng website nếu bạn bị quá nhiều đơn kiện.

What is a takedown request?

View this article in English

Did this answer your question?