All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Pháp Lý / IP
Tôi nên làm gì nếu tài sản trí tuệ của mình bị sử dụng trong chiến dịch của Viralstyle mà không có sự cho phép từ tôi?
Tôi nên làm gì nếu tài sản trí tuệ của mình bị sử dụng trong chiến dịch của Viralstyle mà không có sự cho phép từ tôi?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn trong điều khoản sử dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin liên lạc của bạn tới khách hàng của Viralstyle, người mà bạn tin là đã xâm phạm tài sản trí tuệ của mình cùng với hướng dẫn cho họ liên lạc bạn để cùng tìm ra giải pháp. Nếu bạn không nhận được phản hồi hoặc vấn đề không được giải quyết, vui lòng liên hệ chúng tôi. Bên cạnh đó, Viralstyle có thể sẽ dừng một chiến dịch và hoàn trả các giao dịch theo quyết định của mình.

What do I do if I see my intellectual property used in a Viralstyle campaign without my permission?

View this article in English

Did this answer your question?