Viralstyle không thể cung cấp lời khuyên về pháp lý, nhưng bạn nên chủ động xin giấy bản quyền hoặc tên thương mại trong những trường hợp này. 

Can I protect a design that I create?

View this article in English

Did this answer your question?