All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Pháp Lý / IP
Những hình ảnh hay logo nào mà tôi không được sử dụng?
Những hình ảnh hay logo nào mà tôi không được sử dụng?
Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Những cáo buộc vị phạm có thể xoay quanh việc sử dụng hình ảnh và logo của các chương trình truyền hình, phim ảnh, đội thể thao, nhóm nhạc và hơn thế nữa. 

Can you give me some examples of images and logos that I can't use?

View this article in English

Did this answer your question?