All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Pháp Lý / IP
Nếu tôi sử dụng clip art của Viralstyle trong thiết kế của mình, thì thiết kế đó có thuộc về tôi không?
Nếu tôi sử dụng clip art của Viralstyle trong thiết kế của mình, thì thiết kế đó có thuộc về tôi không?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thiết kế sẽ thuộc về Viralstyle, nhưng bạn được phép bán chúng thông qua một chiến dịch của Viralstyle.

If I use Viralstyle's clip art in my design, will the design belong to me?

View this article in English

Did this answer your question?