Tạo các sub-user ID

Bạn có 1 đội ngũ hoặc trợ lý từ xa?

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bạn có 1 đội ngũ hoặc trợ lý từ xa?

Tạo ID cho sub-user sẽ dễ dàng hơn cho bạn trong vấn đề phân chia vai trò, quản lý nhân viên và tự động hoá công việc kinh doanh.

Bạn có thể tạo ID cho sub-user để xây dựng nhóm của mình và trao cho nhân viên mức độ truy cập khác nhau.

Đầu tiên, từ Dashboard của mình, nhấn vào biểu tượng "Settings".

Sau đó, nhấn "Users" rồi "Add A User".

Tất cả những gì bạn cần phải làm là nhập email của nhân viên vào, tạo mật mã và chọn mức độ truy cập cho họ. User mới có thể đăng nhập vào Viralstyle ngay lập tức.

Create Sub-user ID's

View this article in English

Did this answer your question?