Cách thêm Tracking pixels

Thêm Google Analytics, Facebook, Twitter and các pixel khác ở đây

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nhấn vào biểu tượng "settings" góc trái dưới màn hình trong admin panel. Sau đó, chọn mục tracking phía trên màn hình trong menu bar. Đừng quên nhấn nút "save" sau khi thêm pixel mặc định vào.

Bạn cũng có thể thay đổi pixel cho từng chiến dịch đơn lẻ. Nếu bạn thêm một pixel vào campaign level, thì nó sẽ chiếm chỗ của pixel mặc định  lên toàn bộ tài khoản. Nếu bạn xoá pixel trong campaign level, thì pixel mặc định sẽ làm chủ trở lại. 

Để thêm pixel vào từng chiến dịch đơn lẻ :

Nhấn vào mục options ... phía bên phải chiến dịch cần thao tác. Sau đó nhấn nút "marketing". Mục tracking sẽ mặc định được mở ra, đừng quên nhấn nút "save" sau khi bạn đã điền pixel vào và hoàn thành thao tác.

Hướng dẫn:

Add tracking pixels

View this article in English

Did this answer your question?