All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Viralstyle được lợi nhuận như thế nào từ mỗi chiến dịch?
Viralstyle được lợi nhuận như thế nào từ mỗi chiến dịch?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi đã thiết lập một khoản phí cố định cho mỗi sản phẩm được bán ra. Chỉ có vậy thôi. Đừng lo lắng về việc đó - nó được tính vào giá mà chúng tôi báo cho bạn khi bạn thiết kế sản phẩm của mình và được hiển thị dưới tên gọi "base cost" cho mỗi sản phẩm.

What kind of profit does Viralstyle make from each campaign?

View this article in English

Did this answer your question?