24 giờ sau khi chiến dịch kết thúc, bạn có thể gởi yêu cầu rút tiền về.

Nếu chiến dịch là cho việc gây quỹ từ thiện, thì lợi nhuận sẽ được chuyển thẳng tới tổ chức đó.

Hãy liên lạc chúng tôi khi có liên quan về chương trình Tự thiện!

When do I get my profits?

View this article in English

Did this answer your question?