All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Chiến dịch kéo dài trong bao lâu?
Chiến dịch kéo dài trong bao lâu?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chọn thời gian cho chiến dịch của bạn từ 4 đến 21 ngày.

Nhưng Lưu ý: Nếu những sản phẩm này nhắm đến phục vụ cho những dịp lễ hay sự kiện, thì hãy chắc chắn rằng chiến dịch của bạn kết thúc 14 ngày trước ngày diễn ra sự kiện đó (Bởi vì cần thời gian để in và giao sản phẩm).

How long do campaigns last?

View this article in English

Did this answer your question?