Thuế được tính như thế nào?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Theo Luật, bạn phải điền đơn 1099 nếu bạn sống ở Hoa Kỳ và có thu nhập cao hơn $600. Nếu những thu nhập này là để gây quỹ từ thiện cho một tổ chức cụ thể, thì sẽ có những quy định thiết yếu khác. 

What about taxes?

View this article in English

Did this answer your question?