All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Hàng chuyển tới các hộp thư của Bưu điện và địa chỉ quân sự
Hàng chuyển tới các hộp thư của Bưu điện và địa chỉ quân sự

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi nhận gởi hàng tới các địa chỉ quân sự và các hộp thư của Bưu điện.

Vui lòng nhớ rằng hàng gởi đến các địa chỉ này sẽ lâu hơn các địa chỉ thông thường.

Bưu phẩm gởi đến địa chỉ quân sự sẽ lâu hơn địa chỉ dân sự. Người nhận có thể chuyển tiếp hoặc đổi địa điểm đóng quân khác trong khi bưu kiện đang được gởi đi.

Thông thường, Quân đội Mỹ sẽ chuyển bưu kiện tới địa chỉ hiện tại của người nhận.

Delivery to PO Boxes and Military APO/FPO addresses

View this article in English

Did this answer your question?