Thuế VAT / Phí hải quan
Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi vận chuyển mọi đơn hàng DDU (giao hàng trước thuế) và không thu thuế VAT (thuế giá trị gia tăng). Người nhận hàng sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho tất cả các loại thuế và chi phí hải quan.

Chú ý: Phần lớn các khách hàng khu vực Châu Âu mua hàng được gởi đi từ Mỹ sẽ trả thuế VAT

VAT / Customs Charges

View this article in English

Did this answer your question?