Phướng Pháp In tại Viralstyle
Viralstyle.com | Viralstyle Premium | Viralstyle.com sử đụng những phương pháp in nào?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nếu bạn đang sử dụng Viralstyle.com và thiết kế có không quá 10 màu thì chúng tôi sẽ cho In lụa đối với những chiến dịch bán được từ 10 sản phẩm trở lên. In luạ có cấu trúc định giá động, cho phép lợi nhuận của bạn tăng khi sản phẩm bán ra tăng. Điều này là do chi phí cơ bản của mỗi sản phẩm sẽ giảm khi doanh số bán tăng.

Chúng tôi không có mức in tối thiểu tại Viralstyle, do đó với những chiến dịch bán ra 9 sản phẩm hoặc ít hơn, chúng tôi sẽ cho in kỹ thuật số lấy chi phí cơ bản làm mức giá chung. Điều này đảm bảo khách hàng sẽ nhận được hàng cho dù chiến dịch đó bán ra được bao nhiêu chiếc đi chăng nữa. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ in chuyển nhiệt(thăng hoa) & in thêu(mũ nón)

Viralstyle.com Printing Methods

View this article in English

Did this answer your question?